Ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος 2007

22-12-2006
Have a wonderful holiday season and a happy new year!

The UNESCO water portal wishes you a wonderful holiday season and a happy new year 2007! This year, ‘Coping with Water Scarcity’ will be the guiding theme for World Water Day on 22 March. 2007 will be the second year of the International Decade for Action, ‘Water for Life’ (2005-2015) and also the International Polar Year. Polar zones are important freshwater reservoirs for the planet. However, it is estimated that the Artic shelf could completely melt during summer by 2080 because of global warming.
Spread the word and send greetings to your family, friends and colleagues with UNESCO water e-cards!
http://portal.unesco.org/e_cards/showgallery.php?cat=516

22-12-2006

E-cards για τα Χριστούγεννα και το Νέο έτος
Για την προστασία του νερού

Σας ευχόμαστε να έχετε μια θαυμάσια περίοδο διακοπών και μια καλή χρονιά!
Επίσης και η πύλη ύδατος της UNESCO σας εύχεται μια θαυμάσια περίοδο διακοπών και μια καλή χρονιά 2007!
υτό το έτος, αντιμετωπίζει την έλλειψη ύδατος “θα είναι το θέμα για την Παγκόσμια ημέρα του νερού στις 22 Μαρτίου. το 2007.
Θα είναι το δεύτερο έτος της διεθνούς δεκαετίας για τη δράση, “ύδωρ για τη ζωή” (2005-2015) και επίσης το* Διεθνές Πολικό Έτος*. Οι πολικές ζώνες είναι σημαντικές δεξαμενές του γλυκού νερού για τον πλανήτη. Εντούτοις, υπολογίζεται ότι η Αρκτική περιοχή θα μπορούσε εντελώς να λειώσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι το 2080 λόγω της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας και λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Γίνεται πολλαπλασιαστές και στείλτε τους χαιρετισμούς στην οικογένεια, τους φίλους και στους συναδέλφους σας με τις e-κάρτες ύδατος της UNESCO! http://portal.unesco.org/e_cards/showgallery.php?cat=516

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.