Πρόσθετα κονδύλια για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τη δημιουργικότητα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της απασχόλησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί να διπλασιάσει σχεδόν τον αριθμό των νέων, των δασκάλων και των ερευνητών που λαμβάνουν υποτροφίες της ΕΕ για σπουδές και κατάρτιση στο εξωτερικό. Οι αποδέκτες θα αυξηθούν ετησίως από 400.000 σήμερα σε σχεδόν 800.000 στο μέλλον. Αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους της σημαντικής αύξησης των επενδύσεων της ΕΕ για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τη δημιουργικότητα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της για τα έτη 2014-2020.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/857&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.