Κάντε την φωνή σας να ακουστεί στην επερχόμενη ιστορική διάσκεψη του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη (γνωστή ως «+20′ Ρίο)

Make your voice heard at the upcoming historical UN summit on sustainable development (also known as ‘Rio+20’)

On June 4-6, 2012, world leaders will gather in Rio de Janeiro for the UN Conference on Sustainable Development, the 20th anniversary of the groundbreaking Earth Summit of 1992. We hope they will agree on radical plans to move the world from the unsustainable production and consumption patterns that are killing our planet and the people living in it to a new, clean green economy – essential for any of our generation who are planning to live beyond 2050.
Submit your idea and present it to Rio+20 leaders!

We invite youth of the world to contribute new ideas for the youth submission into the Rio+20 process through this site – and comment/vote on existing ones. The author of the idea with the most votes will win an all-expenses-paid trip to Rio or New York to present the youth statement to the leaders of the Rio+20 process.

Also, when you have finished, get active! Join thousands of youth around the world on the Road to Rio+20, the global youth mobilization towards the UN summit: http://roadtorioplus20.org/
Our question to you

What is the one thing that governments should do, in order to make the development of our world more sustainable?
http://rioplus20somethings.ideascale.com/

Υποβάλετε την ιδέα σας και να το παρουσιάσει στο Ρίο 20 ηγέτες!

Στις 4 με 6 Ιούν 2012, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συγκεντρωθούν στο Ρίο ντε Τζανέιρο για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη, την 20ή επέτειο από την πρωτοποριακή Συνάντηση Κορυφής της Γης του 1992. Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν σε ριζική σχέδια για να μετακινήσετε τον κόσμο από τα μη βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που σκοτώνουν τον πλανήτη μας και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό σε μια νέα, καθαρή πράσινη οικονομία – σημαντική για κάθε της γενιάς μας, που σκοπεύουν να ζήσουν μετά 2050.
Υποβάλετε την ιδέα σας και να το παρουσιάσει στο Ρίο 20 ηγέτες!

Καλούμε τη νεολαία του κόσμου να συνεισφέρουν νέες ιδέες για την υποβολή της νεολαίας στη Rio 20 διαδικασία μέσα από αυτό το site – και τα σχόλια / ψηφοφορία για ήδη υπάρχουσες. Ο συντάκτης της ιδέας με τις περισσότερες ψήφους θα κερδίσει ένα all-έξοδα-που καταβάλλεται ταξίδι στο Ρίο ή τη Νέα Υόρκη για να παρουσιάσει τη δήλωση της νεολαίας προς τους ηγέτες του Ρίο 20 διαδικασία.

Επίσης, όταν τελειώσετε, να δραστηριοποιηθείτε! Λάβετε μέρος στους χιλιάδες νέους σε όλο τον κόσμο στο δρόμο προς Ρίο +20, η παγκόσμια κινητοποίηση της νεολαίας, στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών: http://roadtorioplus20.org/
Το ερώτημά μας προς εσάς

Ποιο είναι το ένα πράγμα ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν, προκειμένου να καταστήσουν την ανάπτυξη του κόσμου μας περισσότερο βιώσιμη;
http://rioplus20somethings.ideascale.com/

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.