Θέματα του έργου: «Ο ρόλος της Νεολαίας στο Democracy"

 προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων γενικά και την κατάσταση ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα

 ανάπτυξη της αλληλεγγύης και προώθηση της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων, ιδίως για να ενθαρρύνουν την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διάφορες χώρες

 προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η δράση «Ο ρόλος της Νεολαίας στο Democracy" υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων στη ζωή της ευρωπαϊκής κοινότητας. Μέσω του προγράμματος, που θα επιτρέπουν στους νέους να μάθουν για τις δημοκρατικές διαδικασίες και να γίνουν ενεργοί πολίτες σε όλα τα επίπεδα - τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Κύρια ιδέα / τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η δημοκρατία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η κοινωνική ένταξη, η δικαιοσύνη, η πολιτιστική πολυμορφία - είναι υπό συζήτηση, λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν. Οι δυσκολίες που βιώνουν οι νέοι - οικονομική - η φτώχεια, η ανεργία, το υψηλό κόστος των διδάκτρων, κλπ., έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις συνειδήσεις τους. Μέσω της δράσης έχουμε ως στόχο να μάθουν πώς να κάνουν κριτική ανάλυση των κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων και να αποκτήσουν την ικανότητα να εισακούστηκε την άποψή μας. Το σχέδιό μας θα αναπτυχθούν στο πνεύμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας, επιτρέποντας τη συγκέντρωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδεών, εμπειριών και μεθοδολογιών. Οι νέοι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν φωνή, και ως ενεργοί πολίτες θα αναλάβει δράση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέσα από διάφορα εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συζητήσεις και διαβουλεύσεις που πρόκειται να ανακαλύψει τις ανάγκες και τις επιθυμίες σχετικά με τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή των νέων. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και των διαβουλεύσεων θα πρέπει να παρουσιαστούν στο κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις ΜΚΟ Prosvasi στην πόλη της Λεμεσού κατά το μήνα Δεκέμβριο. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 6 ημέρες.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνολικά 28 (4 από κάθε οργάνωση αποστολής) νέους από Κύπρος, Ελλάδα και Ρουμανία. Οι μέθοδοι της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια του έργου.

Τι μας ωθεί να σχεδιάσει αυτό το έργο είναι η απόσταση των νέων από τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή, τόσο τοπικά όσο και διεθνώς. Οι πολιτικές του τομέα της νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκουν να διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας και να αναπτύξουν την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Λευκή Βίβλος «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» οδήγησε στην υιοθέτηση ενός πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, όπου τα κράτη μέλη συμφώνησαν να επικεντρωθούν σε τέσσερις συγκεκριμένες προτεραιότητες για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των νέων:

• πληροφορίες

• τη συμμετοχή,

• εθελοντικές δραστηριότητες

• και να αυξήσει τη γνώση για τη νεολαία.

Τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο οι εθνικές εκθέσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για ανανέωση των προσπαθειών σε τοπικό επίπεδο και είναι αναγκαίο να αρθούν τα εμπόδια που παρακωλύουν τη συμμετοχή ορισμένων ομάδων νέων.

Μέσα από τη δουλειά μας, έχουμε ως στόχο να εντοπίσει μέσα από εργαστήρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε εθνικό επίπεδο αποκλείονται / περιθωριοποιημένες ομάδες νέων, καθώς και τους λόγους που τους εμποδίζουν από τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή.

Οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν θα βασίζεται σε μη - τυπικής και άτυπης είδη που στοχεύουν στην προώθηση της άτυπης μάθησης. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, μπορείτε πρωτοβουλίες, ασκήσεις τηλεδιάσκεψη, οικοδομικές δραστηριότητες της ομάδας, παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και ομαδική εργασία σε τοπικό επίπεδο από κάθε οργανισμό-εταίρο.

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved