2017 Θέμα: «Γυναίκες στο μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας: Planet 50-50 από το 2030″

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια στιγμή να προβληματιστούν σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε, να ζητούν την αλλαγή και να γιορτάσουν πράξεις θάρρους και αποφασιστικότητας από τους απλές γυναίκες που έχουν παίξει ένα εξαιρετικό ρόλο στην ιστορία των χωρών και των κοινοτήτων τους.

Η ιδέα αυτού του θέματος είναι να εξετάσει πώς μπορεί να επιταχυνθεί η 2030 ατζέντας , με δημιουργία δυναμικής για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων της Αειφόρου Ανάπτυξης Στόχων , ιδιαίτερα ο  στόχος 5: Επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια? και τον στόχο 4: Εξασφάλιση χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτική εκπαίδευση για όλους και προώθηση της δια βίου μάθησης.

Το θέμα θα επικεντρωθεί επίσης στις νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των Γυναικών του ΟΗΕ Βήμα It Up πρωτοβουλία , και άλλες υπάρχουσες δεσμεύσεις για την ισότητα των φύλων, χειραφέτηση των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών.

Ορισμένοι βασικοί στόχοι του 2030 Ημερήσιας Διάταξης:

  • Μέχρι το 2030, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια  εχουν ολοκληρώσει ελεύθερη, δίκαιη και της ποιότητας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί στο  γκολ-4 αποτελεσματικά μαθησιακά αποτελέσματα.
  • Μέχρι το 2030, εξασφαλίζει ότι όλα τα κορίτσια και τα αγόρια να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική ανάπτυξη πρώιμη παιδική ηλικία, τη φροντίδα και την προδημοτική εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Τερματισμός όλων των μορφών διακρίσεων ενάντια σε όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια παντού.
  • Εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής και άλλου είδους εκμετάλλευση.
  • Εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως η παιδική, πρόωρο και αναγκαστικό γάμο και γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει, και με σημαντικές επιπτώσεις για τις γυναίκες. Από τη μία πλευρά, έχουμε την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική και ψηφιακή επανάσταση και τις ευκαιρίες που φέρνουν, και από την άλλη πλευρά, πρέπει να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη άτυπο της εργασίας, ασταθή μέσα διαβίωσης και τα εισοδήματα, νέες φορολογικές και εμπορικές πολιτικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το σύνολο των οποίων στο πλαίσιο της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών.
H PRAXIS και ο Ομιλος Σερρών για UNESCO συμμετέχουμε  με κοινωνική καμπάνια μέσα από τα

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.